Renovering av terrassbjälklag på fastigheten Väduren 18 

Bytesgatan 10-14, Lindesberg

Befintligt terrassbjälklag på ca 440 m2 är i behov av renovering av bjälklagets tätskikt.
I samband med renoveringen ska beläggningar, markytor och planteringar justeras och läggas om.
Tätskikt och dräneringsskikt mot källarväggar samt dagvattenledningar och brunnar ska bytas.
En ny miljöbod på ca 16 m2 ska byggas. Det blir nya planteringar i rabatter och på en ny grönyta.

Om vädret blir gynnsamt och tidplanen kan följas kommer arbetena att vara färdigställda under nov/dec 2016.

Justeringar och planteringar kommer att utföras under våren 2017.

Senast uppdaterad
Libo Admin
2017-10-24
Copyright © LIBO 2018 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools